Deze pagina is ook beschikbaar in het Nederlands This page is also available in English

timfranssen.nl

Header image

All articles

Alle artikelen

Thumbnail image for 'Writing a CHIP-8 interpreter in CHIP-8'

Writing a CHIP-8 interpreter in CHIP-8

Een CHIP-8 interpreter, geschreven in CHIP-8

I had been thinking about writing a CHIP-8 interpreter in CHIP-8 for almost two years or so. It's just such an insane idea that I couldn't help but find myself attracted to it. For Octojam 10, I made it happen!

Ik overwoog al ongeveer twee jaar om een CHIP-8 interpreter in CHIP-8 te schrijven. Het is zo'n belachelijk idee dat ik me er onweerstaanbaar toe aangetrokken voelde. Dus werd het tijd om het te maken voor Octojam 10!

Thumbnail image for 'My three principles from five years of Nuts'

My three principles from five years of Nuts

Mijn drie principes van vijf jaar Nuts

As part of our brand new tradition that former boardmembers leave a "mantra" when they leave, I have written down the three core principles, that I think have brought Nuts to where it is today, one last time in this article.

Als onderdeel van onze kersverse traditie dat oud-bestuurders een "mantra" achterlaten heb ik mijn drie kernprincipes, waarvan ik denk dat ze Nuts mede hebben gebracht waar we nu staan, nog één keer beschreven in dit artikel.

Thumbnail image for 'What we can learn about consent in healthcare from the Japanese space program from the '70s'

What we can learn about consent in healthcare from the Japanese space program from the '70s

Wat we kunnen leren over toestemmingen in de zorg van het Japanse ruimtevaartprogramma uit de jaren '70

Sometimes it seems like we have to choose between privacy and practicality. Or between betraying our values or reverting to the fax machine. The Japanese faced a similar challenge and made the impossible possible.

Soms lijkt het alsof we moeten kiezen tussen privacy en praktijk. Of kiezen tussen morrelen aan onze mores en terug naar de fax. De Japanners stonden voor een vergelijkbare uitdaging, en maakten het onmogelijke mogelijk.

Thumbnail image for 'How 'consent' became the headache of healthcare'

How 'consent' became the headache of healthcare

Hoe 'toestemming'​ het hoofdpijndossier van de zorg werd (gemaakt)

The legislation for consent in Dutch healthcare is actually quite well put together. Seriously! The problem is that we use an "elektronisch uitwisselingssysteem" for every exchange, and that hinders communication and is not good for our privacy.

De wetgeving voor toestemming in de zorg zit eigenlijk best wel goed in elkaar. Ja echt. Het probleem is dat we voor elke uitwisseling gebruik maken van een "elektronisch uitwisselingssysteem". En dat remt communicatie en is niet goed voor onze privacy.

Thumbnail image for 'The

The "Mitzunderstanding" of consent in healthcare

Het "Mitzverstand" van toestemming in de zorg

How the unclear promise of Mitz threatens the castle that we've been defending for generations. About relinquishing trust and the "just trust us" mentality. And what is the meaning of a "Mitzunderstanding"?

Hoe de onduidelijke belofte van Mitz het kasteel bedreigt dat we al generaties lang met hand en tand verdedigen. Over vertrouwen uit handen geven en "vertrouw ons maar". En wat een "Mitzverstand" nou eigenlijk betekent?